Số: 819/SGDĐT-QLCLGD-GDTX Bình Định, ngày 21 tháng 4 năm 2022 V/v hướng dẫn thực hiện chương trình Xóa mù chữ