Số: 740/ SGDĐT-TCCB Bình Định, ngày 12 tháng 4 năm 2022 V/v cập nhật mã định danh cơ sở dữ liệu ngành giáo dục phổ thông đảm bảo sự đồng bộ giữa TEMIS và LMS