Số: 210/CV-PGDĐT Tuy Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2022 V/v nghỉ lễ, treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2022