Số: 206/PGDĐT Tuy Phước, ngày 26 tháng 04 năm 2022 V/v phát động Cuộc thi “Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”