Số: 187/PGDĐT Tuy Phước, ngày 15 tháng 4 năm 2022 Về việc phát động học sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022