Số: 145/PGDĐTTuy Phước, ngày 23 tháng 03 năm 2022 V/v chuẩn bị triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi