Số: 142/TB-PGDĐT Tuy Phước, ngày 22 tháng 03 năm 2022 V/v Về việc thông báo kết quả giao lưu “Nét chữ - nết người” học sinh tiểu học cấp huyện năm học 2021-2022