CV Số: 550/SGDĐT-TCCB V/v thông báo triệu tập bồi dưỡng đại trà năm 2021 cho giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (mô đun 5)