CV Số : 508/PGDĐT Tuy Phước, ngày 28 tháng 9 năm 2022 V/v tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, tránh cơn bão số 4 (bão Noru)