CV số: 501/CV-PGDĐT Tuy Phước, ngày 26 tháng 9 năm 2022 V/v tiếp tục chủ động ứng phó với cơn bão số 4 (bão Noru)