CV số: 479/PGDĐT Tuy Phước, ngày tháng 9 năm 2022 V/v tiếp tục duy trì triển khai thực hiện hệ thống Quản lý nhà trường SMAS tại các trường MN, TH trong năm học 2022-2023