CV số: 38/PGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo