Số: 247/BGDDT-NGCBQLGD Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDPT công lập