CV Số: 16/PGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2022 V/v điều chỉnh định nghĩa người tiếp xúc gần (F1)