CV Số 137: /PGDĐT Tuy Phước, ngày 17 tháng 03 năm 2022 V/v phối hợp tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em, học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi và cập nhật, báo cáo thông tin