Cv số: 11042/BYT-DP ngày 29 tháng 12 năm 2021 V/v điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19.